ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ СОҒЛИКНИ САҚЛАШ ВАЗИРЛИГИ

ТОШКЕНТ ТИББИЕТ АКАДЕМИЯСИ

Неврологиянинг долзарб муаммолари

24-25 Март 2021 йил, Тошкент

Ҳурматли сайтимиз меҳмони!

Тошкент тиббиёт академияси Сизни 2021 йил 24-25 март куни “Ёш неврологлар мактаби” нинг 11-йиллгига бағишланган ZOOM платформасида бўлиб ўтадиган “НЕВРОЛОГИЯНИнг долзарб МУАММОЛАРИ” мавзусидаги онлайн анжуманга таклиф этади.

Анжуманнинг очилиши – 9.00

Қатнашчиларни рўйхатга олиш – 8.00 дан

Барча қатнашчиларга сертификат берилади.


КОНФЕРЕНЦИя ПРОГРАММАСИ

Чоршанба, 24 март

БИРИНЧИ ПЛЕНАР УЧРАШУВ

«НЕВРОЛОГИЯНИНГ ДОЛЗАРБ МУАММОЛАРИ»

9.00. –13.00

Йўналтиргич:

Раислар: Шадмонов А.К., Азизова Ф.Л., Бобомуродов Т.А., Халматова Б.Т.,

Маджидова Е.Н., Рахимбаева Г.С., Якубова М.М., Имамов А.А.,

ТТА Ректори

Шадмонов А.К.

Қутлов сўзи 9.00
Якубова М.М. (Узбекистан) Ёш неврологлар мактаби хакида 9:20
Маджидова Ё.Н. (Узбекистан) Инсультдан кейинги харакат бузилишлари ва когнитив етишмовчилиги бор беморларда реабилитацияни ўзига хос хусусиятлари 9:40
Рахимбаева Г.С. (Узбекистан) Қон томир коморбидлиги бўлган беморларда қўрқув-хавотирли бузилишлар 10:00
Antanas Vaitkus (Литва) Адашган нерв ехоскопиясининг диагностик ахамиятлилиги 10:20
Vaidas Matijosaitis (Литва) Доминант бўлмаган инсульт: бепарволик синдроми 10:40
Карпов С.М. (Россия) Бош миянинг қариши 11:00
Якубова М.М. (Узбекистан) Тарқоқ склероз патогенезига янгича қараш 11:20
Прокопив Мария Мирославовна (Украина) Ён томонлама амиотрофик склероз: ташхислаш ва даволашга замонавий ёндашув, Боризол роли 11:40
Ковальчук В.В.

(Россия)

Инсультдан кейинги реабилитацияда ўзига тортиш, ўзидан итариш, эътиборсиз қолдириш ва макондаги “кўрлик”, агнозоапраксия ва Брейн апраксиясининг таъсири: тикланиш жараёнига таъсири, буни тиклашни усуллари ва йўллари 12:00
Ибодуллаев З.Р., Амиржанова Д.З.

(Узбекистан)

Ўзбекистонда нейропсихология ва тиббий психологияни ривожлантиришнинг долзарб муаммолари ва бунда ёш тадқиқточилар ўрни 12:20
Якунлов

Пайшанба, 25 март

Биринчи бЎлим

Ёш олимлар танлови сессияси

 

9.00-13.00

 

Раислар : Рахимбаева Г.С., Халимова Х.М., Асадуллаев М.М., Мурадов Ф.Х.,

Матмурадов Р.Ж.

Алиева Мерей Бакытжановна, Қозоғистон ГТИ докторантура COVID-19 да неврологик бузилишлар 09:10
Ахмедиев Тохир Махмудович, РСНПМЦН, ассистент spina bifida aperta нинг гидроцефалия билан келган шаклида диагностика ва даволаш 09:20
Жусупова Ж.Т. ,

ЗКМУ, PhD

Болаларда Прехтл усули билан харакатларни умумий бахолашда учраган клиник холарлар серияси 09:30
Бобожанов Умиджон Адилбекович, ТТА, Урганч филиали, ассистент Орол бўйи ҳудудида яшовчи болалар эпилепсия касаллигининг жинсга боғлиқ ҳусусиятлари. 09:40
Бобоқулов Гулмурод Дилмуродович, БухТИ, снс Геморрагик ва ишемик  инсультларда реабилитация тадбирларини оптималлаштириш усуллари 09:50
Гайбиев А.А.

СамТИ, PhD

Болаларда диабетик полинейропатияни клиник ва патогенетик хсусиятлари 10:00
Гаффарова  Висола Фуркатовна, БухТИ, ассистент Болаларда соматоген асосланган фебрил тутканокларда клинико-параклиник корреляция 10:10
Казаков Бекзод  Шодиёрович, БухТИ, ассистент COVID-ассоциирлашган ишемик исультда клиник неврологик омилларнинг шаклланишида индувидуал мойиллик 10:20
Ким Ольга Анатольевна, СамДТИ, докторант Ёшларда ишемик инсульт хавф биомаркерларининг роли 10:30
Манышева Ксения Борисовна, Доғистон ДТУ, ассистент Аёлларда ишемик инсульт юзага келишида гемостаз тизими айрим генлари мутацияси таъсири 10:40
Матёкубов Мурод Отажонович, ТТА Урганч филиали, ассистент Оролбўйи худудида мия инсультларининг ёш ва жинсга боғлиқ хусусиятлари 10:50
Мурадимова Альфия Рашидовна,

ТМА PhD

Қон томир деменцияли пациентларда диагностик скрининг ва терапевтик мониторингда BDNF нейротрофик фактор ахамияти 11:00
Насритдинова Шахноза Ибрагимовна,

БухТИ, мустакил изланувчи

Коронавирус инфекциясини кечирган ҳомиладор аёлларда неврологик ва депрессив бузилишлар 11:10
Н.Н.Нуруллаев,

БухТИ, мустакил изланувчи

Постковид  синдроми бўлган беморларда вегетатив ўзгаришлар. 11:20
Рахматова Дилбар Исматуллаевна, БухТИ, ассистент Юз нерви невропатияси тикланиш даврларига караб прогнозлашнинг оптимал усуллари ва асоратланган шаклларига терапевтик ёндашув. 11:30
Халманова Дилдора Исмаиловна, ТПТИ, мустакил изланувчи Қон томир дистонияси ва депрессияли ёш беморларда когнитив бузилишлар 11:40
Иноятова С.О., Муратова З.Ж., Мухаммадсолих Ш.Б, ТПТИ. Уч шохли нервнинг невралгиясида оғриқ синдромининг ўзига хослиги 11:50
 

 

Пайшанба, 25 март

Иккинчи бЎлим

Ёш олимлар танлови сессияси

9.00-13.00

Раислар: Ходжаева Д.Т., Саидвалиев Ф.С., Имамов А.А., Мусаева Ю.А.,

Атаниязов М.К.

Аҳмедова Дилафрўз Баҳодировна, БухМИ Зўриқиш бош оғриғини профилактикасида гирудотерапиянинг аҳамияти 9:00
Вафоева Гулчиройхон, ТПТИ Мактаб ёшигача бўлган болаларда эпилептик энцефалопатиянинг клиник-параклиник ва кечишининг ўзига хослиги 9:10
Ганихужаева Ясмина Дониёр қизи,

ТПТИ

Болалар церебрал фалажлиги шаклига боғлиқ когнитив бузилишлар ва мактабдаги ўзлаштиришнинг корреляцияси. 09:20
Гулова  Мунисахон  Афзаловна, БухТИ Мигреннинг асоратланган шакллари электроэнцефалографик коррелятлари, медикаментоз давони оптималлаштириш йўллари. 09:30
Исмаилова Мехрибон Алимбаевна,

ТТА Урганч филиал

Оролбуйи худудида симптоматик эпилепсияни хусусиятлари 09:40
Мирзаабдуллаев Мирвохид, ТМА, магистр Радикулопатияларга замонавий ёндашув 09:50
Олмосов Равшан Шерхон ўғли,

ТМА

Бош мия сурункали ишемиясида уйқу бузилишнинг ўзига хос хусусиятлари 10:00
Пулатова Дилёра Рустамовна, ТМА, магистр Паркинсон касаллиги мотор ва номотор флюктациялари 10:10
Рахимова Шахзода, ТМА Деменция патогенезига янгича қараш 10:20
Рахимова Шахноза Мухиддин қизи,

ТМА

Харакат тикланиш динамикасини ўтказилган бош мия
инсултининг тури ва оғирлигига боғлиқлиги 
10:30
Рустамова Чарос, ТМА, магистр Ён томонлама амитрофик склероз: асосий замонавий даволаш йўналиши 10:40
Садуллаев Дилшод Избиллоевич, БухТИ Сурункали цереброваскуляр патологиянинг ривожланишида гипертоник кризларнинг ахамияти ва профилактикаси 10:50
Самадов Алибек Ишемик инсультда нейропротектив давонинг ахамияти 11:00
Тухтаев Илхом Туракулович, БухМИ, снс Ишемик инсультда неврологик ўзгаришларни комплекс давосида игнарефлексотерапия самарадорлигини баҳолаш 11:10
Файзиева Мунис Дилшод кизи, ТПТИ Сурункали бош мия ишемияли беморларда когнитив бузиишларни даволашда инновацион пешона терапияси 11:20
Хушмуродова М.А., ТПТИ Янги   туғилган  чақалоқлар  ва эрта  ёшдаги  болаларда билирубин  энцефалопатиясининг  прогноз   мезонлари    ва  оптимал  терапияси 11:30
Шадманова Сидика Курбановна, БухМИ, снс Ўткир миокард инфаркти билан оғриган беморлдарда ишемик инсульт ривожланишининг клиник-функционал ўзига хослиги 11:40
Юлдашева Манзура Мухамадовна, ТашПМИ, докторант кафедры неврологии Бош мияда қон айланишининг ўткир бузилишида веноз гемодинамиканинг ахамияти 11:50
Ахмедиев Тохир Махмудович, РСНПМЦН, ассистент Ёш болаларда эрта ёшда орка миянинг фиксацияси синдроми 12:00
Хулоса ва натижаларни эълон қилиш  

Пайшанба, 25 март

Учинчи бўлим

Ёш олимлар танлови сессияси

 (талабалар)

9.00-13.00

 

Раислар: Якубова М.М.,  Ибодуллаев З.Р., Куранбаева С.Р., Рахматуллаева Г.Қ.,

Расулова Д.К.

Иштирок этувчи жамоаларнинг табриклари
ТТА 09:10
ТПТИ 09:20
БухТИ 09:30
АндТИ 09:40
Абзалова Мухсина, ТТА, Илмий рахбар: Муратов Ф.Х. Сурункали бош мия ишемиясида кохлеовестибуляр синдромнинг клиник-неврологик ўзига хослиги 10:00
Атоев Рустамбек, Алиев Саидакром, ТМА, Научный руководитель: Якубова М.М. Хид бузилиши ва таьм бузилиши COVID-19 асоратими ёки симптомми?

 

10:10
Гамидова Нижават Абдулазизовна,

Доғистон ДТИ

Сурункали дорсалгияли аёл беморларда депрессиянинг ифодаланганлиги 10:20
Ёқубов Дониёрбек,

АДТИ, илмий рахбар:Касимова С.А.

Клиник холат: аралаш инсульт 10:30
Каримова Рахшона,

ТТА, илмий рахбар: Джалилова С.Х.

Субектив маълумотлар ва темпераментга боғлиқ врачлик касби танлови 10:40
Мисирова Ш.А

ТТА, илмий рахбар: Ирискулов Б.У.

Индивидларда яширин когнитив бузилишларни аниқловчи тест-тизимни яратиш 10:50
Муродова Сабина Абдивахобовна,

ТТА, илмий рахбар: Азизова Раъно Бахадоровна.

Covid -19 ва хид билиш бузилишлари. Хид билиш дисфункцияси 11:00
Ниязова Мафтуна Шавкатовна,

ТПТИ, илмий рахбар: Нурмухамедова Мухлиса Анвархужаевна

Бош айланиши мавжуд беморларда вертебро-базиляр етишмовчиликнинг асосий хавф омиллари 11:10
Нуриддинова Этибор Бахтиёр қизи,

ТТА, илмий рахбар: Азизова Раъно Бахадоровна

Тремор классификацияси 11:20
Нурмухамедова Диерахон Мухамад Гамальевна,

ТПТИ, илмий рахбар: Маджидова Ё.Н.

Аутизмли болаларда неврологик етишмовчиликнинг ривожланиш эхтимоли 11:30
Собиров Акбар, ТМА, илмий рахбар: Джураева Э.Р. Тизимли қизил югурикли беморларда цереброваскуляр бузилишлар частотаси 11:40
Султанова Мухлиса, ТМА, илмий рахбар: Джалилова С.Х. Таълим жараёнида талабаларнинг мотивациясига стресс омилларининг таъсири 11:50
Тавмуродова Мафтуна, ТТА, илмий рахбар: Сейткаримова Г.С. Деменцияда уйқу бузилишлари 12:00
Тоғайниёзова Мадина, ТТА, илмий рахбар: Даминова Х.М. Ишемик инсультда клиник-неврологик белгилар ва эрта ташхислашда шифокор тактикаси 12:10
Умиров Азиз, ТТА, илмий рахбар: Куранбаева С.Р. БМҚАЎБ да мотор афазияни тиклашнинг замонавий усули 12:20
Хамрокулова Дилдора, ТТА, илмий рахбар: Акбарходжаева З. Масофага борган ундан кейин борган спортчиларнинг асаб-психологик ўзгаришларининг ўзига хос хусусиятлари 12:30
Шамухамедова Элнора, ТТА, Илмий рахбар: Расулова Д.К. Тарқоқ склерозли беморларнинг неврологик холати ва неврологик етишмовчилик даражасини аниқлаш 12:40
Эсонова Мохичехра, ТМА, Научный руководитель: Якубова М.М. Коронавирус билан оғриган беморларда синус тромбозининг ўзига хос клиник ва неврологик белгилари 12:50
Юнусова Мавзода, ТМА Научный руководитель: Расулова Д.К. Ўткир мия бузилишларида вегетатив нерв тизими реакцияси 13:00
Маърузаларни мухокама килиш. Хулоса

25 март

ЯКУНЛОВЧИ ПЛЕНАР УЧРАШУВ

«НЕВРОЛОГИЯНИНГ ДОЛЗАРБ МУАММОЛАРИ»

Ғолибларни табриклаш ва тақдирлаш маросими

15.00. –16.00

Раислар : Шадмонов А.К., Азизова Ф.Л., Бобомуродов Т.А., Халматова Б.Т.,

Маджидова Е.Н., Рахимбаева Г.С., Якубова М.М., Имамов А.А.,

Конференция меҳмонлари

Ковальчук Виталий Владимирович

Реабилитация маркази раҳбари

Санкт-Петербург реабилитация терапевтлари жамиятининг раиси

Н.А. номидаги 38-сонли шаҳар касалхонасининг Неврологик реабилитатсия бўлимининг бошлиғи. Семашко (Пушкин, Санкт-Петербург)

Россия

Antanas Vaitkus

Профессор, неврология кафедраси мудири

Литва Соғлиқни сақлаш фанлари университети касалхонаси Каунас клиникалари

Тиббиёт академияси

Тиббиёт факултети

Литва

Vaidas Matijosaitis

Профессор, қон томир бўлими бошлиғи

Литва Соғлиқни сақлаш фанлари университети касалхонаси Каунас клиникалари

Тиббиёт академияси

Тиббиёт факултети

Литва

Карпов Сергей Михайлович

Ставропол давлат тиббиёт университети неврология, нейрохирургия ва тиббий генетика кафедраси мудири

Россия

Прокопов Мария Мирославовна    

Доцент, т.ф.н., Украинанинг хизмат кўрсатган шифокори

А.А. номидаги Миллий тиббиёт университети неврология кафедраси доценти. Богомолетс, Киев неврологлар ассотсиацияси президенти

Украина

Gulnara-Rakhimbaeva

Рахимбаева Гульнара Саттаровна

Т.ф.д., профессор, Европа EAN академияси аъзоси, Тиббий психология ва психотерапия курси билан ТТА асаб касалликлари кафедраси мудири

Ўзбекистон

Якутхон Набиевна Маджидова

Тиббиёт фанлари доктори, профессор, республиканинг бош неврологи, Тошкент педиатрия тиббиёт институти неврология, болалар неврологияси ва мед генетикаси кафедраси мудири, Эвропа-Осиё тиббиёт фанлари академиясининг мухбир-аъзоси, Ўзбекистон антиепилептик лигаси раиси, Ўзбекистон неврологлар ассоциацияси раисининг биринчи ўринбосари

Ўзбекистон

Ибодуллаев Зарифбой Раджабович

Тиббиёт фанлари доктори, профессор

ТМА асаб касалликлари кафедраси тиббий психология ва психотерапия курси мудири, «Асаб ва руҳият» илмий тиббиёт маркази директори.

Ўзбекистон

Markhamat YakubovaЯкубова Мархамат Миракрамовна Тиббиёт фанлари доктори, ТМА асаб касалликлари кафедраси профессори, «Ёш неврологлар мактаби» ТМА раҳбари.

Ўзбекистон